Проєкт Еразмус+ напряму Жан Моне “Європейські бізнес-моделі: трансформація, гармонізація та імплементація в Україні”

Зведені дані проєкту:
Назва проєкту:
(українською / англійською)
“Європейські бізнес-моделі: трансформація, гармонізація та імплементація в Україні “/ “European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine”
Код № 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE
Коротка назва EBM-THI
Напрямок співпраці Освіта,   “Lifelong Learning Programme” («Безперервне навчання»)
Тривалість проєкту: 01 вересня 2017 – 31 серпня 2020
Донор: Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (EACEA)
Виконавець: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Реципієнт: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Бенефіціар: Міністерство освіти і науки України
Координатор проєкту від КПІ: Шульгіна Людмила Михайлівна, д.е.н., професор, кафедра промислового маркетингу ФММ
Моб. тел.: +38(095) 8230320, Е-mail: shulm@ukr.net
Документація Grant Аgreement for an Action_eng.
Грантова угода про діяль-ність_укр.
Мета, завдання та планові заходи

Мета  проєкту полягає у поглибленому вивченні європейських практик формування конкурентоспроможності та пропаганда переваг, отриманих від здійснених у ЄС трансформаційних процесів.

Завдання проєкту:
 • поширення знань про євроінтеграційні процеси,
 • активізація науково-теоретичних дискусій та громадських обговорень актуальних тем і проблем сучасних феноменів європейської інтеграції.
Планові заходи:
 • форуми, круглі столи, семінари та лекції;
 • наукові дослідження;
 • тренінги, які  спрямовані на отримання компетенції та практичних навичок у розробці власних бізнес-моделей, бізнес-проектів, орієнтованих на європейську конкурентну політику, набуття практичного досвіду ефективної командної взаємодії при вирішенні бізнес-симуляцій.
Головні продукти, основні результати та вплив
Головні продукти проєкту
 • наукові розробки щодо механізму гармонізації стандартів ЄС і України та їх використання під час інтегрування у європейський простір;
 •  креативна методика навчання під час викладання спецкурсів;
 •  концепція впливу гармонізованих маркетингових стандартів на розвиток економіки знань; студентські проекти, спрямовані на вирішення актуальних проблем українських бізнес-структур з використанням досвіду підприємств країн ЄС на засадах європейської моделі менеджменту;
 • впровадження нових курсів в навчальний процес, удосконалення існуючих, фіксація результатів дослідження у вигляді статтей та доповідей на конференціях, створення та видання комплексу дидактичних матеріалів за результатами тренінгів.
Основні результати та вплив:
 • створення міждисциплінарного наукового та суспільного поля для розв’язання актуальних економічних проблем у нашій державі з урахуванням досвіду країн ЄС на базі комплексу КПІ;
 •  формування спільноти керівників, здатних працювати з використанням європейської моделі менеджменту;
 • підвищення інформованості суспільства і протистояння агресивній антиєвропейській пропаганді за рахунок акценту на студентську молодь – одну з найбільш активних частин суспільства;
 •  активізація нових напрямів ЄС studies зокрема через залучення до команди проєкту молодих науковців та докторанта, викладачів-керівників дипломних робіт бакалаврів та магістрів, читання спецпредметів для аспірантів та приваблення до дискусійних заходів проєкту професорсько-
  викладацький склад КПІ (520 professors and 1500 associate professors).
Результати проєкту

опубліковано за посиланнями:

Висвітлення проєкту в Інтернет

Сайт проєкту: jeanmonnet.kpi.ua

Посилання на сайті виконавця у КПІ: http://management.fmm.kpi.ua/en/грант-jean-monnet/

Сторінка проєкту Фейсбук; https://www.facebook.com/pg/JeanMonnetFmm/about/?ref=page_internal

Проєкт на сайті Національного Еразмус+ Офісу в Україні: https://erasmusplus.org.ua/projects/zhan-mone/1879-yevropeiski-biznes-modeli-transformatsiia-harmonizatsiia-ta-implementatsiia-v-ukraini.html

Фото, відео:

Публікації: http://jeanmonnet.kpi.ua/ua/project-library-2/